AboutKidsHealth

 

 

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਮੋਚਗਿੱਟੇ ਦੀ ਮੋਚAnkle SprainsPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-11-16T05:00:00Z70.00000000000007.00000000000000661.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਮੋਚ ਅਜਿਹੀ ਸੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਦਾ ਯੋਜਕ ਤੰਤੂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਮੋਚ ਦੇ ਲੱਛਣਾ, ਇਲਾਜ, ਅਤੇ ਮੋਚ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/ankle_sprains.jpgMain
ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ (ਐਂਟੀਬਾਇਔਟਿਕ) ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ (ਐਂਟੀਬਾਇਔਟਿਕ) ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤAntibiotic-Associated DiarrheaPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-16T04:00:00Z631.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ਕਈ ਰੋਗਾਣੁਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦਸਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਂ, ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/antibiotic-associated_diarrhea.jpgMain
ਦਮਾਦਮਾAsthmaPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-16T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>ਸਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਠਨਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਲੱਛਣਾਂ, ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ।</p>Main
ਦਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਦਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾAsthma Action PlanPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-01-29T05:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>ਦਮੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਮੇਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਾਨੇ ਭਰੋ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/Asthma_action_plan.jpgMain
ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀਖ਼ੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀBlood Work: Helping Your Child Get ReadyPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-16T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀਆਂ ਅਸਰਦਾਇਕ ਵਿਧੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/blood_work_helping_your_child.jpgMain
ਬਰਾਨਕਿਆਲਿਟੀਸ (ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲ਼ੀ ਦੀ ਸੋਜ਼ਸ਼)ਬਰਾਨਕਿਆਲਿਟੀਸ (ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲ਼ੀ ਦੀ ਸੋਜ਼ਸ਼)BronchiolitisPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-09-29T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>ਬਰੋਂਕਿਆਲੀਟਿਸ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੀਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/Respiratory_system_MED_ILL_EN.jpgMain
ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਬਿਊਡੈਸੋਨਾਈਡਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਬਿਊਡੈਸੋਨਾਈਡBudesonide for InhalationPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2008-04-15T04:00:00Z000Flat ContentDrug A-Z<p>ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਊਡੈਸੋਨਾਈਡ ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਡੈਸੋਨਾਈਡ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/ICO_DrugA-Z.pngMain
ਪਲੱਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ: ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਪਲੱਸਤਰ ਲਾਉਣਾਪਲੱਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ: ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਪਲੱਸਤਰ ਲਾਉਣਾCast Care: Arm or Leg CastPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-11-17T05:00:00Z88.00000000000004.00000000000000815.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਲੱਤ ਨੁੰ ਲੱਗੇ ਪਲੱਸਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੋ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/cast_care_arm_leg_cast.jpgMain
ਸੈਲੂਲਾਈਟਿਸ (ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ)ਸੈਲੂਲਾਈਟਿਸ (ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ)CellulitisPunjabiNABaby (1-12 months);Toddler (13-24 months);Preschooler (2-4 years);School age child (5-8 years);Pre-teen (9-12 years)NANANAAdult (19+)NA2010-03-05T05:00:00Z60.00000000000008.00000000000000837.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਝਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਚਮੜੀ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਾਰਨ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/PMD_cellulitis_cheek_EN.jpgMain
ਘਰ ਵਿਚ ਕੈਮੋਥੇਰਿਪੀ: ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਪਸੂਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣੇਘਰ ਵਿਚ ਕੈਮੋਥੇਰਿਪੀ: ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਪਸੂਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣੇChemotherapy At Home: Safely Giving Your Child CapsulesPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2010-12-23T05:00:00Z72.00000000000006.00000000000000706.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਮੋਥੇਰਿਪੀ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਾਈਡ।</p><figure> <img src="https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/Logo_C17_childrens_cancer_blood_disorders.jpg" alt="" /> </figure> <p>ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀ17 ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਧੰਨ ਰਾਸ਼ੀ ਚਾਇਲਡਹੁੱਡ ਕੈਂਸਰ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ – ਕੈਂਡਲਲਾਈਟਰਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਕੋਸਟ ਟੂ ਕੋਸਟ ਅਗੇਂਸਟ ਕੈਂਸਰ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। </p>https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/chemo_at_home_capsules_pour_into_med_cup_detail_EQUIP_ILL_EN.jpgMain
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਕੈਮੋਥੇਰਿਪੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਕੈਮੋਥੇਰਿਪੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾChemotherapy At Home: Safely Giving Your Child TabletsPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2010-12-23T05:00:00Z6.0000000000000071.0000000000000454.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਮੋਥੇਰਿਪੀ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗਾਈਡ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/chemo_at_home_tablets_pill_splitter_EQUIP_ILL_EN.jpgMain
ਘਰ ਵਿਚ ਕੈਮੋਥੇਰਿਪੀ: ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂਘਰ ਵਿਚ ਕੈਮੋਥੇਰਿਪੀ: ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂChemotherapy At Home: Safely Handling and Giving MedicinesPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2010-12-23T05:00:00Z63.00000000000007.000000000000001237.00000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ਘਰ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕੈਮੋਥੇਰਿਪੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣ, ਸੰਭਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਾਈਡ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/chemo_at_home_general_protect_yourself_EQUIP_ILL_EN.jpgMain
ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦChest PainPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2010-03-05T05:00:00Z66.00000000000007.00000000000000810.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ ਪੱਠੇ ਦੀ ਖਿੱਚ ਜਾਂ ਖੰਘ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੋ।</p>Main
ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ (ਵੈਰੀਸਲਾ)ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ (ਵੈਰੀਸਲਾ)Chickenpox (Varicella)PunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-12-16T05:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਵੈਰੀਸਲਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/chickenpox.jpgMain
ਸੁੰਨਤ: ਸੁੰਨਤ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀਸੁੰਨਤ: ਸੁੰਨਤ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀCircumcision: Caring for Your Child at Home After the ProcedurePunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-11-06T05:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਹਾਉਣਾ.</p>Main
ਖੰਘਖੰਘCoughPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-16T04:00:00Z74.00000000000006.000000000000001151.00000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ਖੰਘਣਾ (ਸਰੀਰ ਦਾ) ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ੇਫ਼ੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਘਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/cough.jpgMain
ਕਰੂਪ (ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੀ ਖਰਖਰੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੰਘ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)ਕਰੂਪ (ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੀ ਖਰਖਰੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੰਘ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)CroupPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-16T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>ਸੰਘ ਦੀ ਖਰਖਰੀ (ਕਰੂਪ) ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਵਾ (ਸਾਹ) ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/Croup_MED_ILL_EN.jpgMain
ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ (ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ)ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ (ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ)DehydrationPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-11-17T05:00:00Z58.00000000000009.000000000000001280.00000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ਨਿਰਜਲੀਕਰਨ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਚਿੱਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਜਲੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/jaundice.jpgMain
ਦਸਤਦਸਤDiarrheaPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-11-17T05:00:00Z60.00000000000007.000000000000001789.00000000000Flat ContentHealth A-Z<p>​ਦੱਸਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਤਲੀ ਟੱਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ।</p>Main
ਐਕੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮਐਕੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮEchocardiogramPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-08-19T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>ਐਕੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੋ।</p>Main
ਐਕੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ ਬਬਲ਼ ਅਧਿਐਨਐਕੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ ਬਬਲ਼ ਅਧਿਐਨEchocardiogram Bubble StudyPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-11-06T05:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>ਬਬਲ਼ ਅਧਿਐਨ ਇੱਕ ਐਕੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਵਿਹਾਅ ਦਾ ਬਿੰਬ ਲੈਣ ਲਈ ਬਬਲ਼ ਘੋਲ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਬਲ। ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੋ।</p>Main
ਅਲੈਕਟਰੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ (ECG)ਅਲੈਕਟਰੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ (ECG)Electrocardiogram (ECG)PunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-11-06T05:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>ਅਲੈਕਟਰੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ (ਈ ਸੀ ਜੀ), ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਜਲਈ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/ECG_MEDIMG_PHO_EN.jpgMain
ਅਲੈਕਟਰੌਨਸਫ਼ਲੋਗਰਾਮ (EEG)ਅਲੈਕਟਰੌਨਸਫ਼ਲੋਗਰਾਮ (EEG)Electroencephalogram (EEG)PunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-11-06T05:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>ਅਲੈਕਟਰੌਨਸਫ਼ਲੁਗਰਾਮ (EEG) ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਮਾਗ਼ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੇੈ।</p>Main
ਐਟੋਪੋਸਾਈਡ: ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈਐਟੋਪੋਸਾਈਡ: ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈEtoposide: How to Give by MouthPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2010-12-23T05:00:00Z63.00000000000008.00000000000000472.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਟੋਪੋਸਾਈਡ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਾਈਡ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/chemo_at_home_etoposide_required_supplies_EQUIP_ILL_EN.jpgMain
ਬੁਖ਼ਾਰ ਕਾਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰੇ (ਫ਼ੀਬਰਿਲ ਸੀਜ਼ਰਜ਼)ਬੁਖ਼ਾਰ ਕਾਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰੇ (ਫ਼ੀਬਰਿਲ ਸੀਜ਼ਰਜ਼)Febrile Seizures (Convulsions Caused by Fever)PunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-16T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>ਬੁਖ਼ਾਰ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ, ਰੋਕਥਾਮ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ, ਅਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਕਾਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/febrile_seizures.jpgMain
ਬੁਖ਼ਾਰਬੁਖ਼ਾਰFeverPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-16T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਾਰਨਾਂ, ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਉੱਤਰ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/fever.jpgMain
ਜੈਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ (ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨਾ)ਜੈਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ (ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨਾ)General AnaesthesiaPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-11-17T05:00:00Z62.00000000000008.000000000000001381.00000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੈਟਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/general_anaesthesia.jpgMain
ਐੱਚਆਈਵੀ (HIV) ਅਤੇ ਗਰਭਐੱਚਆਈਵੀ (HIV) ਅਤੇ ਗਰਭHIV and PregnancyPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2011-04-12T04:00:00Z68.00000000000008.000000000000001110.00000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐੱਚਆਈਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਐੱਚਆਈਵੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/HIV_pregnancy.jpgMain
ਐੱਚਆਈਵੀ (HIV) ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀਐੱਚਆਈਵੀ (HIV) ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀHIV and Your BabyPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2011-04-12T04:00:00Z67.00000000000008.000000000000001242.00000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ਐੱਚਆਈਵੀ (HIV) ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਤੀਕ ਫ਼ੈਲਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਐੱਚਆਈਵੀ (HIV) ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/HIV_and_your_baby.jpgMain
ਐੱਚਆਈਵੀ (HIV) ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾਐੱਚਆਈਵੀ (HIV) ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾHIV and Your ChildPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2011-04-12T04:00:00Z65.00000000000008.000000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਚਆਈਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/PST_mom_baby_sleep_EN.jpgMain
ਸਿਰ ਦਰਦਸਿਰ ਦਰਦHeadachePunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2010-11-01T04:00:00Z65.00000000000007.000000000000001097.00000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/headache.jpgMain
ਹਰਪੈਨਜਿਨਾ (ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ) ਅਤੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ-ਅਤੇ-ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਹਰਪੈਨਜਿਨਾ (ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ) ਅਤੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ-ਅਤੇ-ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀHerpangina and Hand-Foot-and-Mouth DiseasePunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2010-11-01T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>ਹਰਪੈਨਜਿਨਾ ਗਲ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਫੋੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੱਥ, ਪੈਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/herpangina_hand_foot_mouth.jpgMain
ਪੀਲੀਆਪੀਲੀਆJaundicePunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2011-04-12T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>ਪੀਲੀਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚਟਿਆਈ ਬਦਲ ਕੇ ਪੀਲ਼ੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵ-ਜੰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/jaundice.jpgMain
ਖਸਰਾਖਸਰਾMeaslesPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2011-02-09T05:00:00Z60.00000000000008.00000000000000639.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਾਰਨ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਿਕਸੋਵਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੋ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/Measles_closeup_MEDIMG_PHO_EN.jpgMain
ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸMeningitisPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-16T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਦਿਮਾਗ਼ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਤਰਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕ-ਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/Lumbar_puncture_MED_ILL_EN.jpgMain
ਮੋਨੋਨਿਊਕਲਿਉਸਿੱਸ (ਲਾਗ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਨੋਨਿਊਕਲਿਉਸਿੱਸ)ਮੋਨੋਨਿਊਕਲਿਉਸਿੱਸ (ਲਾਗ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਨੋਨਿਊਕਲਿਉਸਿੱਸ)Mononucleosis (Infectious Mononucleosis)PunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2010-11-01T04:00:00Z60.00000000000009.000000000000009.00000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ਲਸਿਕਾ ਗਿਲਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜ (ਮੋਨੋਨਿਊਕਲਿਓਸਿਸ), ਜਾਂ ਮੋਨੋ ਵਾਇਰਲ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/Mononucleosis.jpgMain
ਕੰਨ ਪੇੜੇਕੰਨ ਪੇੜੇMumpsPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2011-02-28T05:00:00Z60.00000000000008.00000000000000736.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ਕੰਨ ਪੇੜੇ ਪੈਰਾਮਿਕਸੋਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੋ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/Mumps_MED_ILL_EN.pngMain
ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਦ: ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀਅਪਰੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਦ: ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀPain After an Operation: Taking Care of Your Child's Pain at HomePunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-12-17T05:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਦਰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਅਪਰੇਟਿਵ ਪੇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੋ</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/pain_after_an_operation_taking_care_of_child_at_home.jpgMain
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀPain at Home: Taking Care of Your ChildPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2011-04-12T04:00:00Z76.00000000000006.000000000000001250.00000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ਇਹ ਪੰਨਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/Pain_at_home_taking_care_of_your_child.jpgMain
ਪਰਟੂਸਿੱਸ (ਕਾਲੀ ਖੰਘ)ਪਰਟੂਸਿੱਸ (ਕਾਲੀ ਖੰਘ)Pertussis (Whooping Cough)PunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2010-11-01T04:00:00Z57.00000000000008.000000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ਕਾਲੀ ਖੰਘ (ਪਰਟੂਸਿੱਸ) ਸਾਹ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਰਾਸੀਮ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੰਘ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲੀ ਖੰਘ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/pertussis_whooping_cough.jpgMain
ਅੱਖ ਦੁੱਖਣੀ ਆਉਣੀ (ਕੰਨਜਕਟਿਵਾਇਟਿਸ)ਅੱਖ ਦੁੱਖਣੀ ਆਉਣੀ (ਕੰਨਜਕਟਿਵਾਇਟਿਸ)Pink Eye (Conjunctivitis)PunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2010-11-01T04:00:00Z010.0000000000000806.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ਗੁਲਾਬੀ ਅੱਖ, ਖਾਰਸ਼ ਹੋਣੀ, ਕੰਨਜਕਟਿਵਾਇਟਿਸ, ਕੇਕ ਵਾਂਗ ਫੁੱਲੀ ਅੱਖ, ਕਚਰ-ਕਚਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਗ, ਗੁਲਾਬੀ, ਲਾਲ, ਝਰੀਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ,</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/pink_eye.jpgMain
ਨਮੂਨੀਆ (ਫ਼ੇਫ਼ੜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ)ਨਮੂਨੀਆ (ਫ਼ੇਫ਼ੜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ)PneumoniaPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2011-04-12T04:00:00Z50.00000000000009.00000000000000552.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ਨਮੂਨੀਆ ਫ਼ੇਫ਼ੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਥਲੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/pneumonia.jpgMain
ਕੂਹਣੀ ਉੱਤਰ ਜਾਣੀਕੂਹਣੀ ਉੱਤਰ ਜਾਣੀPulled ElbowPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2010-11-01T04:00:00Z76.00000000000006.00000000000000150.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਝਾਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੂਹਣੀ ਉੱਤਰ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜੋੜ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਾ (ਸਬਲੈਕਸੇਸ਼ਨ), ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਾਰਨ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਮਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/pulled_elbow.jpgMain
ਲਾਲ ਬੁਖ਼ਾਰਲਾਲ ਬੁਖ਼ਾਰScarlet FeverPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-16T04:00:00Z65.00000000000008.00000000000000948.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਖੇਪ ਖ਼ਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਾਰਨ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਧੱਫ਼ੜ ਵਾਲੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਟ੍ਰੈੱਪ ਥਰੋਟ ਲਾਗ ਲਈੇ ਕਦੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੇ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/Scarlet_fever_arm_MEDIMG_PHO_EN.jpgMain
ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂSoft Tissue InjuriesPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2010-11-01T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਖੇਪ ਖ਼ਾਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਝਰੀਟ, ਮੋਚ ਜਾਂ ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਾਰਨ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦਰਦ ਵੱਧਦਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/soft_tissue_injuries.jpgMain
ਗਲ਼ੇ ਦਾ ਦਰਦ (ਫ਼ਾਰਨਜਿਟੀਸ)ਗਲ਼ੇ ਦਾ ਦਰਦ (ਫ਼ਾਰਨਜਿਟੀਸ)Sore Throat (Pharyngitis)PunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2010-11-01T04:00:00Z73.00000000000006.000000000000001131.00000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ਗਲ਼ੇ ਦਾ ਦਰਦ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਵ ਕਾਰਨਾਂ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੋ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/sore_throat_tonsillitis.jpgMain
ਸਟ੍ਰੈੱਪ ਥਰੋਟ (ਠੋਡੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਗਰਦਨ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਲਾਗ)ਸਟ੍ਰੈੱਪ ਥਰੋਟ (ਠੋਡੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਗਰਦਨ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਲਾਗ)Strep ThroatPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2010-11-01T04:00:00Z66.00000000000008.00000000000000906.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ਸਟ੍ਰੈੱਪ ਥਰੋਟ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਾਕੀ ਨਾਂ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਕਾਰਨ ਸੋਜ਼ਸ਼ (ਲਾਲ ਤੇ ਸੋਜ) ਵਾਲੇ ਗਲ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੋ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/strep_throat.jpgMain
ਸਵਿਮਰਜ਼ ਈਅਰ-ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗ (ਓਟਾਈਟਿਸ ਐਕਸਟਰਨਾ)ਸਵਿਮਰਜ਼ ਈਅਰ-ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗ (ਓਟਾਈਟਿਸ ਐਕਸਟਰਨਾ)Swimmer's Ear (Otitis Externa)PunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2011-04-12T04:00:00Z69.00000000000007.00000000000000630.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ਓਟੀਟਿੱਸ ਐਕਸਟਰਨਾ, ਜਾਂ ਤੈਰਾਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ, ਕੰਨ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ, ਕਾਰਨਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/IMD_otitis_externa_EN.jpgMain
ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਪੀ ਹੋਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ (ਐੱਮ ਡੀ ਆਈ) ਦੀ ਸਪੇਸਰ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਪੀ ਹੋਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ (ਐੱਮ ਡੀ ਆਈ) ਦੀ ਸਪੇਸਰ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂUsing a metered-dose inhaler (MDI) with a spacerPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-01-29T05:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>ਇਨਹੇਲਰਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਪੇਸਰ ਜਾਂ ਐਰੋਸੋਲ-ਹੋਲਡਿੰਗ ਚੈਂਬਰ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਪੀ ਹੋਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਾਲੇ ਇਨਹੇਲਰ ਸਪੇਸਰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ</p>Main
ਉਲਟੀ ਕਰਨੀਉਲਟੀ ਕਰਨੀVomitingPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2011-04-12T04:00:00Z55.000000000000010.00000000000001542.00000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ਉਲਟੀ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਥਰੇਪੀ (ਚਿਕਿਤਸਾ) ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਲਟੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ।</p>https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/vomiting.jpgMain

Thank you to our sponsors

AboutKidsHealth is proud to partner with the following sponsors as they support our mission to improve the health and wellbeing of children in Canada and around the world by making accessible health care information available via the internet.

Our Sponsors